Сайттың нашар көрушілерге арналған нұсқасы ТОО "Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж" - Коррупция это...

 

 

 
Поиск

Авторизация

 

Жақсы есім мен беделден артық ештеңе жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа шалдығу–абыройсыздық.

Нет ничего более дорогого, чем доброе имя и репутация. Не ставьте их под угрозу, соприкасаясь с коррупцией.

 

Сыбайлас жемқорлық ірілі-ұсақ болмайды, оның әрбір қадамы елімізге елеулі залал келтіретін апат.

Нет никакой маленькой коррупции - каждый акт коррупции вредит нашей стране.

 

Өз жұмысыңыздың жеке бас пайдаңызға емес, заңдылық пен адалдыққа бағытталуға тиісекендігіне есте сақтаңыз.

Помните, что Ваша работа должна быть основана на законности
и честности,а не на личных выгодах.

 

Ешқандай жеке мүдде қоғам мүддесінен жоғары емес.

Никакие личные интересы не могут превалировать над интересами общества.

 

Мемлекеттік қызмет – бұл абырой мен артықшылық ғана емес, қоғамның болашағы үшін жауапкершілік.

Государственная служба – это не только честь и привилегия,
но и ответственность за будущее нашего общества.

 

Әрбірсыбайласжемқорлықжағдайы – біздіңелімізге, оныңэкономикасынажәнеқоғамғасоққы. Бұғанжолбермеңіз, адаләріпарасаттыболайық.

Каждый случай коррупции - это удар по нашей стране, ее экономике
и обществу. Не допустите этого, будьте честными и порядочными.

 

Сыбайласжемқорлықпенкүрес–еліміздіңболашағынатөнетінқауіптіжою.

Борьба с коррупцией – этоборьба за будущее нашей страны.

 

Адалдықжәнепарасаттылық – әрмемлекеттікқызметшігетәнболуғанегізгіқасиет.

Честность и порядочность – это главные качества, которые должны присутствовать у каждого госслужащего.

 

 

ЕлімізгеСіздіңжанқиярлығыңызбен адалдығыңызқажет. Қоғамымыздыңжарқынболашағынқамтамасызетуүшін,сыбайласжемқорлықпенкүресіңіз.

Наша страна нуждается в Вашей преданности и честности. Боритесь
с коррупцией, чтобы обеспечить нашему обществу светлое будущее.

 

Сыбайласжемқорлық – бұлбіздіңқоғамғатөнгенқауіпқанаемес, әдеміәлемдеөмірсүругеміндеттіболашақұрпақүшінжоғарықауіп-қатер.

Коррупция – это не только угроза для нашего общества, но и для будущих поколений, которым мы обязаны передать лучший мир.

 

Сыбайласжемқорлықтықөре-білетұраүндемейтіндердіңбарлығы осы зұлымдықтыңқатысушысынаайналады.

Каждый, кто молчит, когда видит коррупцию, становится соучастником этого зла.

 

Сыбайласжемқорлықфактілерітуралыхабарлағаныүшін 4000 АЕК-кедейін(14 млн.теңгегедейін)ақшалайкөтермелеукөзделген - call-орталық 1424 (қоңырау шалу тегін).

За сообщение о фактах коррупции предусмотрено денежное поощрение
до 4000 МРП
(до 14 млн. тг.)– call-центр 1424 (звонок бесплатный).

 

Сыбайласжемқорлықсипатындағыбұзушылықтарға тап болғанжағдайда, Сізсыбайласжемқорлыққақарсықызметтің1424 call-орталығынажүгінеаласыз(қоңырау шалу тегін).

В случае столкновения с нарушениями коррупционного характера,
вы можете обратиться в call-центр Антикоррупционной службы – 1424
(звонок бесплатный).

 

Сыбайласжемқорлыққақарсысипаттағышаралардықабылдамау – заңнамаменкөзделгенжауаптылыққаәкепсоғады.

Непринятие мер антикоррупционного характера – влечет законодательную ответственность.

 

Мемлекетқаражатынжымқыру – жазаланбайқалмайтынқылмыс.

Хищение государственных средств – преступление, которое не останется безнаказанным.

 

 

 

 

Игіліктерді(ақша, бағалықағаздар, демалуғанемесеемделугежолдамалар, жұмыстаржәнебасқа да қызметтер)заңсызалуүшінқылмыстықжауапкершіліккөзделгенінұмытпаңыз.

Помните, за незаконное получение благ (денег, ценных бумаг, путевок на отдых или лечение, работ и иных услуг) предусмотрена уголовная ответственность.

 

Сыбайласжемқорлықпенжәне бюджет қаражатынжымқыруменкүрес – бұлқоғамдағыәділдік пен теңдікүшінкүрес. Осындайқұқықбұзушылықтарүшінәркімбұлтартпасжазағатартылады.

Борьба с коррупцией и хищением бюджета – это борьба
за справедливость и равноправие в обществе. Неотвратимое наказание за эти правонарушения последует за каждым.

 

Парақорлыққаделдалболғаныүшінқылмыстықжауапкершіліккөзделген.

За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность.

 

Пара алу, беру жәнепарақорлықтағыделдалдық – ҚЫЛМЫС.

Получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве – ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

 

Сыбайласжемқорлыққұқықбұзушылықжасағаныүшін, 15 жылғадейінгімерзімге бас бостандығынанайырукөзделген.

За совершение коррупционного правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.

 

Сыбайласжемқорлыққақарсызаңнаманыбұзушылықмемлекеттікжәнеквазимемлекеттікұйымдарғажұмысқаорналасуғаөмірбойышектеуқоюғаәкепсоғады.

Нарушение антикоррупционного законодательства влечет пожизненное ограничение на трудоустройство в государственные и квазигосударственные организации.

 

Ақша, бағалықағаздар, демалуғанемесеемделугежолдамалар, жұмыстар мен өзге де қызметтердіалу –заңсызигіліктергежатады.

К незаконным благам относятся – получение денег, ценных бумаг, путевок на отдых или лечение, работ и иных услуг.

 

Лауазымдықөкілеттіктерінасырапайдаланғаныүшін, 7 жылғадейінгімерзімге бас бостандығынанайырукөзделген.

За злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.

 

Биліктінемеселауазымдықөкілеттіктердіасырапайдаланғаныүшін, 10 жылғадейінгімерзімге бас бостандығынанайырукөзделген.

За превышение власти или должностных полномочий предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

 

Кәсіпкерлікқызметкезаңсызқатысқаныүшін, 5 жылғадейінгімерзімге бас бостандығынанайырукөзделген.

За незаконное участие в предпринимательской деятельности предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

 

Заңдыкәсіпкерлікқызметпенайналысуғакедергікелтіргеніүшін,
10 жылғадейінгімерзімге бас бостандығынанайырукөзделген.

За воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

FaLang translation system by Faboba

Еще статьи